Skip to content

Силиконовият бюст не пречи на кърменето

Силиконовият бюст не пречи на кърменето

Значителен про­грес в изработва­нето на протезите

Те се явяват универсален символ на сексуалността, женствеността и майчинството. Единстве­ният метод за уголемяване на бюста, наложил се в съвременната световна практика, е този с помощта на мамарни импланти – протези.

Напредъкът в технологиите през последните години доведе до значителен про­грес в изработва­нето на протезите за увеличаване и реконструкция на гърдите. Въведе­ни бяха текстурираните повърхно­сти на имплантите, фор­мата им се добли­жи максимално до тази на женската гърда. Въведен бе кохезивният гел, поддържащ формата, който не изтича навън, дори при разкъсва­не на неговата обвивка.

Силиконовите гръдни импланти са абсолютно безвредни по мнението на известни учени от цял свят. Тясното сътрудниче­ство между пациентки, ле­кари и медицински компа­нии доведе до създаването на силиконови импланти с доживотна гаранция.

У нас деликатната опе­рация се прави успешно в центъра за ес­тетична пластична хирур­гия „Галатея“. Необходи­мо е да се подчертае, че протезите не нарушават способността на жената за кърмене при бъдещи бре­менности и раждания, твърдят д-р Михаил Скерлев и д-р Людмил Пеев.

В повечето случаи па­циентките предпочитат силиконови импланти за увеличаване на бюста с вместимост от 270 до 350 мл и именно те са най-често прилаганите в практиката. Но има из­ключение от това правило, защото всеки бюст по свое­му е уникален и се изисква индивидуа­лен подход при пластичните опе­рации. Когато тъ­каните са недоста­тъчни или млечните жлези са недоразвити при някои млади моми­чета, се предпочи­та поставянето на мамарните проте­зи под големия гръ­ден мускул. Хирур­гичните интервенции се из­вършват под обща анестезия.

Уголемяването на бюста е най-често прилаганата и най-често коментираната днес оперативна интер­венция в пластично-възстановителната и естетич­на хирургия. И това не е случайно – атрактивният бюст възвръща самочув­ствието и увереността на дамите в техните сексапил и женственост, което сти­мулира адекватната со­циална адаптация, профе­сионалната реализация и своеобразния престиж.

Седмичен труд / бр 9, 28.02 2007г.

Подобни статии