Skip to content

Предизвикателство е да не спираш в развитието си

Предизвикателство е да не спираш в развитието си

С какво „Галатея" се отличава от останалите медицински центрове и клиники за естетична хирургия?

Не съм имал моменти на колеба­ние. Но сега, като погледна назад, се учудвам на смелостта и куража си. Придобих доста опит и знания в ЮАР и връщайки се в България, знаех, че трябва да се насоча към частния сектор. Началото не беше лесно, тъй като не бях добре запознат с бизнес управлението. Когато станах сто­пански субект, се оказа, че това да съм добър хирург, далеч не е доста­тъчно.

 

С какво „Галатея“ се отличава от останалите медицински центрове и клиники за естетична хирургия?

Ние притежаваме единствения апарат за присаждане на коса в Бьлгария и имаме много опит в тази насока.

 

Също така сме специализирали в хи­рургията на външни полови органи. Един проблем в тази област може да доведе до сериозен психологически срив. Понеже проблемът е много деликатен, бих препоръчал на хората да подбират внимателно хирурзите. Тези операции изискват доста опит и добра подго­товка от страна на хирурга. Разбира се, ние предлагаме и пълен обем от ес­тетични операции и процедури.

 

Как се извършва трансплантацията на коса и постигат ли се максимално естествени резул­тати?

Трансплантацията на коса е метод, който е доказал своята ефектив­ност. Методът, с който работим, е микротрансплантация. Извършваме преразпределяне на наличната, а не правим нова коса. Използваме метода на сгъстяване отпред, като вземаме коса от задната част на главата. Този естествен материал може след това да се подстригва и да се боядис­ва. Надявам се в следващите 10-15 го­дини методът на стволовите клетки да доведе до възможността за инже­неринг на нови фоликули. Това би дало много по-големи възможности.

 

Какви ценности отстоява еки­път на „Галатея“? Какво гарантирите на пациентите?

Няма граници в областта на медицината, особено в пластичната хирургия. Факторите, които вли­яят върху крайния резултат, са много. Не всичко зависи от хирур­га. Важни са начинът на живот на пациента и отношението му към операцията. Голяма част от хора­та, които оперирахме по време на предаването „Пълна промяна“, не успяха да задържат резултатите поради недостатъчно качествена поддръжка.

 

Кое е най-голямото предизви­кателство в професионален аспект?

Всяка операция, която предпри­емам, е предизвикателство. Оп­итвам се да се отнасям към всеки пациент като към строго индивиду­ален и интересен случай. В крайна сметка за мен човекът и неговите проблеми са най-голямото предиз­викателство. Предизвикателство също е да не спираш в развитието си, да не работиш по един и същи начин 30 години.

 

Кога разбирате, че сте успели?

Един хирург е успял тогава, кога­то пациентът е доволен, когато налице има добри резултати. За мен не са важни постиженията по отношение на трудни операции. Имам много операции, но за всеки пациент е важен неговият индиви­дуален случай.

 

Какви естетични интервенции предлагате в „Галатея“ и кои са най-често търсените от же­ните, респективно мъжете?

Интервенциите се разделят на манипулации и операции. От мани­пулациите най-често търсени са ботокс, филъри и химичен пилинг. Предлагаме и мезотерапия в облас­тта на скалпа във връзка с подго­товката на косата, което е част от програмата за възстановяване. Малките операции са за премахване на бенки, тумори и други образува­ния. Най-честите по-големи опера­ции са корекции на гърди, нос, горни и долни клепачи, липосукция, фейс- лифтинг. Работим с целия спектър от възможности, които предлага естетичната хирургия.

 

Сблъсквате ли се с нереалисти­чни искания от страна на паци­ентите?

Да, имали сме и такива случаи. Една пациентка искаше прекалено големи гърди. Опитах се да й обясня, че това няма да е красиво, но тя настояваше. Аз лично не намирах резултата за особено естетичен, но тя беше много доволна. Подобни желания не само че могат да са в разрез с естетиката и здравето, но и със законовите наред­би. Например в България процедурата по смяна на пола е доста тромава. Това ни ограничава, защото не можем да предприемаме подобна операция без съдът да се е произнесъл.

 

Какво бихте посъветвали жела­ещите да се подложат на есте­тични корекции? Как правилно да изберат клиниката и съот­ветния хирург?

Пациентите трябва да търсят лицензирани пластични хирурзи. Важен критерий за избора е хирургът да членува в Българската асоциация по пластична, реконструктивна и есте­тична хирургия. Това дава гаранция, че е минал необходимите обучения. Също така съветвам хората да се консултират не само с един пласти­чен хирург и да използват интуиция­та си в избора. Трябва да имат спе­циална връзка с него, за да се постиг­нат максимално добри резултати.

 

сп. Анна club / 12. 2009 г.

Подобни статии