Хирургът подмладява пациента без да коригира чертите му

бр 130 / 06.2001 / Позвънете новини

 

Вие сте работил близо 8 години в многопрофилната болница "Гаранкува " в столица­та на ЮАР, Претория, а преди това във Воен­номорската болница във Варна. Има ли раз­лика в начина, по който се практикува естети­ческата хирургия?

 

Прави ми впечатле­ние, че в по-голямата част от страните по све­та, пластичната хирургия е отделна специалност и е първа специалност. Така е в ЮАР, Великоб­ритания, ЕС .

Какъв опит натру­пахте в ЮАР?

Там работих предим­но реконструктивна хи­рургия - вродени цепки на небцето и устната, тумори на кожата и прилежащите тъкани, травматизъм от катастрофи и огнестрелни рани. Имаше и много из­гаряния. Немалка част от населението на ЮАР се топли с горелки и когато примусът гръмне, се полу­чават жестоки изгаряния. Хората посягат и към са­моубийства чрез самоза­палване, което също е един тежък травматизъм.

 

Кои бяха най-интересните операции в де­партамента по плас­тична и реконструктив­на хирургия в Претория?

Определено това беше разделянето на сиамски близнаци, хванати в обла­стта на главата. Операци­ята продължи около 30 часа, в екип. Когато се разделят главите на близ­наците, няма кожа. Слагат се подкожни балони - експандери. Те се раздуват и образуват екстра-кожа. Неврохирурзите направи­ха разделянето на костите и мозъка. Сиамските близнаци бяха на 9 месе­ца, от Конго. Слава богу, оцеляха и са живи и здра­ви. Друга интересна опе­рация, която правих, е от­немане на близо 4 кило­грама от всяка гърда на негърка. Като генетична структура чернокожите са по-надарени и те обикно­вено се нуждаят от нама­ляване на бюста, докато белите жени - от увелича­ване. Съвременните упой­ки, конци и протези, по­зволяват след такива опе­рации болничният пре­стой да е само един ден. След това пациентът се наблюдава в амбулаторни условия. Правил съм и увеличаване на пениса на мъжа. Мотивацията е или заради сексуална връзка с жена, или заради така на­речения "синдром на празната стая". Мъжът желае, когато е на басейн или във фитнес-зала, да изглежда добре сексуално надарен, независимо, че наоколо няма никой друг. Това става като се изкар­ва навън част от кожата на пениса, която е обик­новено скрита. Печелят се 3-4 сантиметра дължина. Протезите се използват само при мъже, които имат про­блеми с ерекцията.

 

Как се отнасяте към компютърната анимация в областта на естетичната хи­рургия?

Компютърното пресъздаване служи за ориентация на пациента. Той може да иска и невъзможното, но тряб­ва да му се обясни, кое от видяното на монито­ра пластичният хирург може да реализира. Майсторството в есте­тичната хирургия е па­циентът да изглежда по- млад и приятелите му да не се стряскат, като го видят след операцията. Има и още нещо - про­грамният продукт на "Силикон Валей" струва 900 долара. Колко кли­ники у нас могат да си го позволят?